Home Chuyển Nhượng Barcelona bất ngờ ‘tham chiến’ chợ Đông