Home Chuyển Nhượng Bùi Tiến Dụng đầu quân cho Hải Phòng, phải cách ly 1 tuần