Home Chuyển Nhượng SLNA bỏ ra 20 tỷ đồng để tái hợp Ngọc Hải, Trọng Hoàng